Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva Podepisování smlouvy

Podepisování smlouvy

Odběratel podepisuje Smlouvu osobně, nebo v zastoupení, vždy jako první smluvní strana.

Ověření je prováděno

  • Na základě dokladu totožnosti pokud je smlouva uzavírána v Zákaznickém centru.
  • Ověřeným podpisem u korespondenčního způsobu uzavírání smluv.
  • Alternativním způsobem – odběratel zašle, fotokopii podepsané smlouvy provozovateli datovou schránkou. Originály stejnopisů smlouvy pak zašle standardně poštou. 

Odběratelem je fyzická osoba

Smlouvu podepisuje osobně, nebo v zastoupení odběratel 

Odběratelem jsou spoluvlastníci

V případě společného jmění manželů může smlouvu z titulu správy společného jmění manželů podepsat jen jeden z manželů i za druhého.

V případě spoluvlastnictví (více vlastníků připojené stavby/pozemku) se upřednostní postup, kdy Smlouvu uzavřou buď všichni spoluvlastníci, nebo většinoví spoluvlastníci.

V případě, že je spoluvlastníkem právnická osoba, použije se pro ni postup pro právnické osoby. 

Odběratelem je právnická osoba.

Smlouvu podepisují fyzické osoby, které jsou oprávněny jednat za právnickou osobu v souladu s výpisem z obchodního rejstříku (členové statutárního orgánu, prokurista, vedoucí odštěpného závodu). Mimo tyto osoby mohou za právnickou osobu smlouvu podepsat i zaměstnanci či další osoby a to na základě písemné plné moci. 

Plná moc

Plná moc musí obsahovat, mimo jiné, rozsah zplnomocnění, datum a místo podpisu, podpis zmocnitele a zmocněného a zároveň prohlášení zmocněného, že plnou moc přijímá.

Originál plné moci (popřípadě jeho ověřená kopie), přiložený ke Smlouvě je uložen u provozovatele.

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS