Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty

Měření spotřeby a odečty

 

006211_04_068312Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Množství vody vypuštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří, platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace.

V případě, že je dodaná voda částečně spotřebována, není odvedena do kanalizace a odběratel požaduje slevu na stočném, je třeba dodržet stanovené podmínky pro nárokování slevy.

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření se vypočte podle vzorce na základě dlouhodobého úhrnu srážek na území příslušné lokality zjištěného Českým hydrometeorologickým ústavem (pobočka Praha, Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů. Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Odečty vodoměrů provádí RAVOS, s.r.o. v pravidelných intervalech, jejichž délka je stanovena dle průměrné spotřeby v odběrném místě, zpravidla u větších podniků měsíčně nebo čtvrtletně, u domácností čtvrtletně.

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS