Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Vodovodní a kanalizační přípojka

Vodovodní a kanalizační přípojka

Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

 

Co je kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

 

Podle zákona č. 274/2001 Sb.,je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila.

Opravy a údržby vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů v rozsahu daném zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích  (viz. výkladová komise Ministerstva zemědělství ČR).

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Kvalita pitné vody v mapách

Máte zájem vědět jaká je kvalita vody přímo ve Vaší lokalitě? Připravili jsme pro Vás přehlednější způsob zobrazení kvalitativních ukazatelů dodávané pitné vody.

Mapa k nahlédnutí zde: Kvalita vody RAVOS