Úvod Vše o vodě Odpadní voda

Odpadní voda

 

visio_91600

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Člení se na odpadní vodu splaškovou z domácností a občanské vybavenosti a průmyslovou odpadní vodu. Součástí odpadních vod mohou být i vody srážkové.

Splašková odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, obchodů a podobně. Splaškové odpadní vody jsou přivedeny kanalizačním systémem (gravitační, tlakový, kombinovaný apod.) na čistírny odpadních vod (ČOV). 

Průmyslová odpadní voda vzniká v průmyslových a výrobních podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu a typu výroby. Průmyslová odpadní voda se čistí buď přímo v podniku (vlastní předčistící zařízení - neutralizační jednotky, lapače ropných látek a tuků, speciální chemické ČOV aj.) nebo v městské ČOV.

Vyčištěná odpadní voda je průběžně před vypouštěním zpět do vodoteče (potok, řeka) monitorována. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je tzv. evropskou "citlivou oblastí" ochrany vod, patří limity vypouštěných odpadních vod k jedněm z nejpřísnějších.

RAVOS, s.r.o. provozují celkem 8 ČOV a dále 4 ČOV na servisní smlouvu. Kvalita vypouštěných odpadních vod k nahlédnutí zde

 

Zákaznická linka

840 111 116

nebo

 

601 278 278

Žádost o zřízení přípojky
Máte zájem se připojit na vodovodní řad nebo kanalizační stoku? Zde najdete veškeré informace.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost
a informace vám bude zaslána.